Directia Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Prahova este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Judetean Prahova, care asigură la nivel judetean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cuprinde servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct care coordonează activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte, servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct care coordonează activitatea în domeniul economic şi administrativ, servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directă a directorului executiv, unităţi de asistenţă socială care au ca obiect de activitate asigurarea protecţiei în regim rezidenţial a copilului aflat în dificultate şi a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap, precum şi servicii alternative de protecţie.

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția Generală îndeplinește următoarele funcții:
de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean;
• de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului;
• de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
• de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu;
• de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;
• de reprezentare a Consiliului Judetean Prahova, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

Cheltuielile necesare pentru susținerea activităților desfășurate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului se finanțează din următoarele surse:
• bugetul judetului Prahova;
• bugetul de stat;
• donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești sau în natură, permise de lege;
• programe de interes national, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinație, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum ș din alte surse, în condițiile legii.

 

Județul Prahova este unitatea administrativ teritorială a județului Prahova, situat în partea centrală a României şi având o suprafaţă de 4.716 km2.

Județul Prahova este coordonat de către Consiliul Județean Prahova, entitate care asigură la nivel judetean, aplicarea politicilor și strategiilor economice, sociale și administrative.
Judeţul Prahova are o populaţie de 814.689 de locuitori şi o densitate de 172,8 locuitori/km2. Din punctul de vedere al organizării administrative, judeţulPrahova are 104 de unităţi administrativ-teritoriale, din care 14 urbane (două municipii şi 12 oraşe), 90 de comune, cu 405 sate.
Judeţul Prahova este situat într-o zonă în care legumicultura, pomicultura, viticultura şi zootehnia reprezintă activităţi economice importante.
Structura economică a judeţului Prahova este caracterizată de dominarea industriei.
Ponderea cea mai mare în producţia industrială o deţine ramura prelucrării ţiţeiului, urmată de cea a industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului, maşini şi echipamente, chimică şi prelucrarea cauciucului, extractivă, textile şi produse textile, metalurgie, construcţii metalice şi produse din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), prelucrarea lemnului (inclusiv mobilier), alte produse din minerale nemetalice, celuloză, hârtie, carton şi poligrafie şi alte activităţi industriale.